Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Varaždinu


Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), Suglasnosti Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (Klasa: 112-01/21-01/0126; Urbroj: 532-02-01-01/2-21-02) i odredbama Pravilnika o  unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Arhiva ravnatelj raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
 
za prijem zaposlenika (m/Ž) na neodređeno vrijeme
 
  1. Spremač/spremačica – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno, puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 
– završeno osnovno obrazovanje
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 
  • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici,   kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 
  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o završenoj osnovnoj školi
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
   
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž)  koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Varaždinu, na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
Ravnatelj:
Damir Hrelja, prof.
Objava, 11.6.2021.