Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta - Muzej Mimara

Na temelju članka 28. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), te prethodne suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 10. prosinca 2021. godine (KLASA:112-01/21-01/0846, URBROJ: 532-02-01/1-21-02), Muzej Mimara objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta
 
 
  1. Kustos/ica - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
(1 kustos za Zbirku europske skulpture i 1 kustos za Zbirku talijanskog, nizozemskog, njemačkog i engleskog slikarstva)
 
Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju humanističkih znanosti (smjer povijesti umjetnosti kao jednopredmetni ili dvopredmetni diplomski studij),
- stručno zvanje kustosa/ice
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika
- probni rad 6 mjeseci.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju.
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
- osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,
- dokaz o znanju stranog jezika, i to indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika.
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa/kustosicu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916.
Prednost pri zapošljavanju ovi kandidati/kandidatkinje imaju u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju propisane uvjete  iz natječaja, te čije su prijave potpune i pravovremene, bit će obavješteni o terminu intervjua.
 
Za kandidata/kandidatkinju koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, isključivo poštom na adresu: Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za radno mjesto kustos/ica“.
 
Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidati/kandidatkinje daju privolu Muzeju Mimara, kao voditelju obrade osobnih podataka, da smije obrađivati njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Natječaj je otvoren od  29. 12. 2021. do  zaključno 07. 01. 2022. g.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 

 
Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude
Topić Mimara - Muzej Mimara
                                                                                  mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica
 
 
Objava, 29.12.2021.