Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Spomen područja Jasenovac

Na temelju odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Spomen područja Jasenovac, od 28. siječnja 2021. godine, sukladno članku 7.b Zakona o Spomen-području Jasenovac („Narodne novine”, br. 15/90, 28/90 i 22/01),  člancima 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), člankom 26. stavkom 7. Zakona o muzejima (“Narodne novine” br. 61/18 i 98/19) raspisuje se
 
NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Spomen područja Jasenovac
 
 
Za ravnatelja/ravnateljicu Javne ustanove Spomen područja Jasenovac može se imenovati osoba koja uz opće uvjete ispunjava sljedeće uvjete:
 
 • završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačen studij
 • najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima     
 • poznavanje jednog svjetskog stranog jezika        
 
Prijavi se prilaže:
 • životopis
 • preslik osobne iskaznice ili domovnice (original ili potvrda sustava e-građanin s QR  kodom)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)
 • dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis
ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu, potvrda sustava e-građanin s QR kodom ili drugo)       
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (ovjerena preslika indeksa ili svjedodžbe ili  potvrda škole stranih jezika)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada  
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj  121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se na adresu :
Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac, s naznakom:
“Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice”


Objava, 10.2.2021.