Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Na temelju Plana prijama pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 16. studenog 2021. godine i temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14),  članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
na sljedećim radnim mjestima:

1. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – PRIPRAVNIK/CA - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Šibenik Službe za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Šibenik.
 
2. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – PRIPRAVNIK/CA - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik.
 
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI - profil izvršitelja:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
izgrađen osjećaj odgovornosti, manualne vještine, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 
Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
sudjeluje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i restauriranju umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja (uz primjenu namjenskih ekspertiza), izrađuje tehničku i tehnološku dokumentaciju, radnje na zadanu temu i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 uz pisanu prijavu na natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
  • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
  • posjedovanja važeće vozačke dozvole (presliku vozačke dozvole)
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od dana objave natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba (ne stariju od dana objave natječaja).
 
Osobe koje se prijavljuju na natječaj trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba i ne smiju imati više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture. Osobe koje su već bile uključene u mjeru pripravništvo u punom trajanju ne mogu se ponovno uključiti u istu. Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ne mogu se ponovno uključiti u mjeru pripravništvo u istom tom zvanju.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
  2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijest o izabranom kandidatu (koja uključuje inicijale i godinu rođenja) kandidatima i osobama koje se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa pripravnika objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
                                                                                                                                                                                                                 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici http://www.hrz.hr.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda..
Prijave se podnose poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb ili neposredno na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Zmajevac 8, Zagreb.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravovremenom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __“ (upisati redni broj radnog mjesta).
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
 
S Kandidatima će se provesti provjera sposobnosti o kojoj će biti obavješteni na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta.
 
Točno vrijeme održavanja provjere sposobnosti bit će objavljeno 29. studenog 2021. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obvezatnog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera Civilne zaštite RH (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452) od 12. studenog 2021. godine kanidati prije ulaska u prostorije Hrvatskog restauratorskog zavoda moraju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru s kandidatima i/ili pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Svi kandidati na natječaju bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda, a troškove snosi Hrvatski restauratorski zavod. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidat.
 
Hrvatski restauratorski zavod 
R a v n a t e l j i c a
dr. sc. Tajana Pleše
Objava, 17.11.2021.