Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Gradsko kazalište mladih Split

Temeljem odredbe članka 17. Statuta Gradskog kazališta mladih te članka 7. Pravilnika o radu, ravnatelj Gradskog kazališta mladih raspisuje

 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  majstora rasvjete, jedan izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
 
Uvjeti:
 • VSS ili VŠS iz tehničkog ili umjetničkog područja
 • jedna godina radnog staža
 • poznavanje rada na računalu
 
Opis radnog mjesta:
 • dizajnira scensku rasvjetu
 • vodi brigu o i odgovara za sve rasvjetne uređaje i instalacije
 • rukuje rasvjetnim uređajima na izvedbama i pokusima
 • vrši montažu i demontažu rasvjetnih uređaja te utovar i istovar scenske rasvjete
 • predlaže otpis dotrajale rasvjetne opreme i nabavku nove
 • prati tehnički razvoj u struci te predlaže nabavku nove rasvjetne opreme
 • dežura na predstavama
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i voditelja tehnike
 

Kandidati trebaju dostaviti:
 • prijavu na natječaj,
 • životopis,
 • domovnicu ili osobnu iskaznicu,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a)
 
Isprave se prilažu u kopiji, a izabrani kandidat/kinja predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj kopiji. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Gradskom kazalištu mladih da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima te je dužan/na uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Osobe koje pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
)


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu: Gradsko kazalište mladih, Split, Trg Republike 1.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata/kinja koji/e ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete, dužni su pristupiti audiciji. O točnom datumu audicije te programu iste, kandidati će biti obaviješteni najkasnije 5 dana prije održavanja audicije putem dostavljenih e-mail adresa.
Ugovor o radu sklapa se uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru/audiciji, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.
Ukoliko se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju uvjete natječaja ili ne zadovolje na audiciji, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Gradsko kazalište mladih zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, kao i objavom odluke o odabiru kandidata putem službene web stranice Gradskog kazališta mladih www.gkm.hr u odjeljku O KAZALIŠTU – NATJEČAJI, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od slanja obavijesti elektroničkom poštom, odnosno od dana objave odluke na internetskoj stranici. Kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti bit će obaviješteni i sukladno odredbama zakona.
 
Ravnatelj:
Ivo Perkušić

Objava, 3. svibnja 2021.