Javni natječaj za prijam u javnu službu voditelja Odjela općih poslova na neodređeno vrijeme - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 25. stavka 2. alineja 8. Statuta Arheološkog  muzeja u Splitu, KLASA: 612-05/18-01/01, URBROJ: 112-18-1106, a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te sistematizaciji radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu i Pravilnika o radu uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, KLASA: 112-01/21-01/0618, URBROJ: 532-02-01/1-21-02, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u javnu službu na radno mjesto I. vrste

l. Voditelj Odjela općih poslova - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, probni rad 6 mjeseci

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/) – pravne ili druge društvene struke;
- 4 godine radnog staža u struci.

Ostali uvjeti:
-  poznavanje rada na računalu
-  poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika, prednost znanje engleskog jezika

Opis poslova:
-  organizira, koordinira i nadzire rad radnika u Odjelu općih poslova
-  pomaže ravnatelju pri provođenju svih općih poslova u Muzeju
-  brine o održavanju muzejskih zgrada i muzejske imovine
-  sudjeluje u sastavljanju planova, programa rada i razvoja Muzeja
-  priprema prijedloge općih akata Muzeja
-  priprema tužbe, žalbe, molbe, prijave i prigovore
-  priprema i provodi postupke javne i jednostavne nabave
-  temeljem punomoći zastupa Muzej u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima
-  brine o nabavi opreme i uredskog materijala za potrebe Muzeja
-  sudjeluje u disciplinskim postupcima koji se vode protiv radnika Muzeja.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu/pisanu prijavu obvezno je priložiti:

1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -presliku diplome
3. Preslik osobne iskaznice (obje strane) kao dokaz hrvatskog  državljanstva  sukladno odredbama članka 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj; 53/91 , 70/91, 28/92, 113/93 , 4/94, 130/11, 110/15 i 102 /19)
4. dokaz o radnom stažu u potrebnoj stručnoj spremi i odgovarajućem radnom iskustvu u trajanju od najmanje 4 godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj/ica prijave obavljao/la  poslove u traženoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ili potvrdi o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca)
5. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana),
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je na isto se u prijavi pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) dužan/a je, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu obavijesti o rezultatima natječaja, a uključuje ime i prezime odabranog kandidata i stručnu spremu. Kandidat/kinja može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/ mobitela i e-mail adresu .
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama".
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem zemaljske pošte ili neposredno na adresu:
Arheološki muzej u Splitu
Zrinjsko Frankopanska 25
21000 Split,
s naznakom „ZA NATJEČAJ - voditelj Odjela općih poslova".

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, te se zaprimljena dokumentacija vraća isključivo na zahtjev sudionika natječaja. Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, isti su dužni predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije zatražene natječajem.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web-stranice Arheološkog muzeja u Splitu: www.armus.hr, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Arheološkog muzeja u Splitu.
Arheološki muzej u Splitu
Ravnatelj dr. sc. Ante JurčevićObjava, 21. srpnja 2021. godine