Natječaj za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima („Narodne novine“, broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 20., 21. i 23. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.
 
Za intendanticu/intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
– pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;
– afirmiranost na području kulture;
– znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
Intendantica/intendant se imenuje na mandat od četiri godine.
Intendantica/intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sastavni je dio ovoga natječaja.

Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid u natječajnu dokumentaciju koja sadrži osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, dok traje natječaj radnim danom (ponedjeljak – petak), od 11 do 14 sati.

Kandidatkinje/kandidati prije uvida u natječajnu dokumentaciju obvezni su potpisati izjavu da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za intendanticu/intendanta – ne otvaraj« ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici za pismo s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o izboru intendantice/intendanta najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
Objava, 8.9.2021.