Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Bjelovaru

Temeljem prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 10. prosinca 2021. godine KLASA: 112-01/21-01/0824 UR.BR.: 532-02-01/1-21-02 te članka 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru, a sukladno članku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20) ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta:
 
1. knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– ako kandidat nema završen studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti iz programa knjižničarskog usmjerenja, već je završio drugi diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili s njim izjednačen studij, obvezan je steći 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na akreditiranom jednogodišnjem diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja na radno mjesto knjižničara, nakon čega je obvezan položiti stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana
– poznavanje staroslavenskog i latinskog jezika i pisma
– temeljna informatička osposobljenost i vještine,
– znanje engleskog jezika,
– probni rad 6 mjeseci.
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o poznavanju staroslavenskog i latinskog jezika i pisma (preslika stranice indeksa fakulteta ili drugi vjerodostojan dokaz).

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost imaju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja te čije su prijave potpune i pravovremene, biti će obavješteni o terminu intervjua i testiranja.
Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.

Za kandidata koji se ne odazove na testiranje i intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 3, 43000 Bjelovar s naznakom: ˝Natječaj za radno mjesto knjižničara˝.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Državnom arhivu u Bjelovaru, koji kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

Državni arhiv u Bjelovaru
  Martina Krivić Lekić, ravnateljica
Objava, 27.12.2021.