Natječaj za radno mjesto arhivist/ica - Državni arhiv u Varaždinu

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), Suglasnosti Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/21-01/0071; Urbroj: 532-02/1-21-02) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Arhiva ravnatelj  raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
 
za prijem zaposlenika (m/Ž) na određeno vrijeme
 
  1. Arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj/ica u Arhivskom sabirnom centru u Koprivnici – na određeno (zamjena do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta), puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 
– položen stručni ispit za zvanje arhivist na način propisan Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita na prvom ispitnom roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu
 
– informatička osposobljenost i vještine
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 
  • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici,   kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 
  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivist
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
   
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.
Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidat (m/ž)  koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Varaždinu, na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin s naznakom: „Za natječaj“
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Objava, 31.3.2021.