Javni poziv za prijem pripravnika (m/ž) - Državni arhiv za Međimurje

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), odredbama čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada DAM-a, te prema Planu prijma pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje
 
J A V N I P O Z I V
za prijem pripravnika (m/ž)

1. arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika
 • sklonost istraživačkom i timskom radu
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih. 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.qov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor u arhivu ili putem videolinka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. DAM pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva za Međimurje.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: dram@dram.hr, poštom ili osobno uz prethodnu najavu na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: „Javni poziv za prijem pripravnika – radno mjesto arhivist/arhivistica“, radnim danom od 8 do 14 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv za Međimurje
 
17.11.2021. godine