Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

Temeljem članaka 7. i 8. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14) i članka 24. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, Upravno vijeće Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 
 
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
Hrvatskog restauratorskog zavoda (ž/m)
 
Uvjeti
Za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda može biti imenovana osoba koja ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07 – Odluka USRH, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) društvenog, humanističkog, tehničkog, prirodnog ili umjetničkog smjera, stečeno više stručno zvanje u konzervatorskoj ili konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, 10 godina radnog iskustva u konzervatorskoj ili konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, iskustvo na upravljačkim poslovima, ako se prema njezinim stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima može očekivati da će uspješno voditi Zavod.
 
Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine.
 
Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti (u originalu ili preslici):
  • domovnicu,
  • potvrdu o nekažnjavanju,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/diplomu,
  • dokaz o stečenom višem stručnom zvanju,
  • dokaz o stečenom radnom iskustvu u konzervatorskoj ili konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti,
  • dokaz o stečenom radnom iskustvu na upravljačkim poslovima,
  • životopis,
  • prijedlog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
 
Ravnopravno se mogu natjecati kandidati ženskog i muškog spola.
 
Uvid u dokumentaciju koja sadrži programske i financijske pokazatelje za 2020. i prethodne godine te osnovne organizacijske i kadrovske pokazatelje može se ostvariti na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda www.hrz.hr.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) i u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete, dužan je uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 
Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja“ na adresu: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, 10002 Zagreb, pp 23 ili neposredno na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Zmajevac 8, Zagreb.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
 
                                                                      
Hrvatski restauratorski zavod
 
Objava, 2.4.2021.