Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzeji Ivana Meštrovića Split

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, članka 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta te Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija RH od 20.4.2021.g. (KLASA: 112-01/21-01/0125, URBROJ: 532-02-01-01/2-21-02), ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića raspisuje
 
J A V N I    N A T J E Č A J 
 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, Galerija Meštrović, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split, za radno mjesto:
 
Spremač/ica - 1 izvršitelj/ica - neodređeno vrijeme – probni rad 2 mjeseca
 
  • UVJETI: NSS, radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima
 
  • Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda HZMO-a), dokaz o prethodnom radnom iskustvu (moguće dostaviti: potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat obavljao ili preslike prethodnih ugovora o radu ili preslike prijava na HZMO iz kojih je vidljivo prethodno radno mjesto), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke prijavitelja (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan  je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu (osim dokumenata kojim dokazuje da ispunjava tražene uvjete javnog natječaja), priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta javnog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo provođenja dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima. Eventualni poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila ili kontakt broja ako kandidat nema e-mail. Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo da eventualno dodatno testiranje kandidata povjere Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti dostavu ovjerenih preslika.
 
Osobni podaci prijavitelja dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, Muzeji Ivana Meštrovića prikupljaju i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (tzv. GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18). Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni u službu će se izlučiti i uništiti za 5 godina. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejima Ivana Meštrovića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na ovaj natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječaja i odabira kandidata, sukladno važećim propisima.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata. Prijavom na natječaj, kandidat pristaje na mogućnost objave njegovog imena i prezimena na web stranici Muzeja Ivana Meštrovića.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom „Natječaj za radno mjesto: spremač/ica“ na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Muzeji Ivana Meštrovića
 
Objava, 5.5.2021.