Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog državnog arhiva

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18 i 89/19) te članaka 36., 37. i 41. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva, Upravno vijeće Hrvatskog državnog arhiva na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj dana 12. veljače 2021. raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog državnog arhiva
 
Uvjeti:
 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja
 • položen stručni ispit iz arhivske struke
 • odlikovanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • objavljeni vrijedni stručni ili znanstveni radovi
 • znanje jednog stranog jezika. 
 
Ravnateljem/Ravnateljicom Hrvatskog državnog arhiva može se imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Hrvatski državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

Ravnatelja/ravnateljicu Hrvatskog državnog arhiva imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministrice kulture i medija na vrijeme od četiri godine.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana te koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis,
 • diplomu (ovjerena preslika),
 • bibliografiju stručnih i znanstvenih radova,
 • uvjerenje o državljanstvu (preslika ili e-zapis iz knjige državljana),
 • dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili radu u području kulture, znanosti i obrazovanja (potvrde ili preslike ugovora o radu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije, ne stariji od 30 dana),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), ako je stručni ispit položen,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne starije od šest mjeseci) ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom (ne starije od šest mjeseci)
 • dokaz o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika  – sveučilišna diploma studija stranih jezika, potvrda ili svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije ili druga jednakovrijedna isprava (razina B).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona (popis dostupan na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja): https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog državnog arhiva“.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom državnom arhivu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

 O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonom propisanom roku.
 
 
UPRAVNO VIJEĆE
HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA
 
Objava, 17.2.2021.