Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Vukovaru

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Vukovaru (u daljnjem tekstu: DAVU) i odredbi Pravilnika o unutarnjem ustroju, redu, radnim mjestima i načinu rada DAVU (KLASA: 003-05/18-01/01; URBROJ: 532-06-01-18-3), a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), s člankom 58. stavkom 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine br. 135/20) i sa suglasnošću Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA: 112-01/21-01/0111, URBROJ: 532-02-01-01/2-21-02), ravnatelj Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
 
Arhivist/ica – 2 (dva) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (VSS)
- položen stručni ispit za zvanje arhivista
- znanje jednog stranog jezika
- informatička osposobljenost i vještine.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

- životopis
- osobna iskaznica (preslika)
- domovnica (preslika)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma, ovjerena preslika ili izvornik)
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu (preslika)
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (izvornik, ne stariji od 30 dana)
- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika indeksa ili potvrde škole stranih jezika).

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na javni natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju i dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge (dokaze) navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom testiranju. O načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice DAVU www.davu.hr, najmanje pet dana prije testiranja.
Za kandidata/kandidatkinju koji/koja se ne odazove na neku od faza testiranja, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se DAVU preporučenom pošiljkom ili izravno na urudžbeni zapisnik u DAVU, na adresu: Državni arhiv u Vukovaru, Županijska 66, 32 000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto: arhivist“, radnim danom od 8:00 do 13:00 sati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Vukovaru

 
Objava, 7.5.2021.