Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Arheološki muzej Split

Na temelju članka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, članka 9. i 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, te sistematizaciji radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu i članka 5. Pravilnika o radu, a sukladno suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 08. travnja 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/0100, URBROJ: 532-02/1-21-02, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u javnu službu: čuvar-portir– 1 izvršitelj/ica.

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za privremeno odsutnog radnika)
Uvjeti:
  • srednja stručna sprema
  • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva
Prednost:
- poznavanje dva svjetska jezika
Mjesto rada: Solin

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužan/a je, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima a uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat/kinja može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se  sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijave se podnose najkasnije u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom „ZA NATJEČAJ–čuvar portir“.

Kandidat/kinja koji/a ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Arheološki muzej u Splitu
Ravnatelj
dr. sc. Ante Jurčević
Objava, 16.4.2021.