Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • 3 godine radnog staža
 • znanje jednog stranog jezika
 • poznavanje programa za crtanje autoCAD
 • probni rad 6 mjeseci
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene),
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD  (ili prijepis ocjene)
 
2. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
    - 3 godine radnog staža
    - znanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)
    - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine
    - probni rad 3 mjeseca
    - Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslik diplome o završenom školovanju
- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene)
 
3. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
         -KV
         -probni rad 2 mjeseca
         -provjera zahtijevanih vještina i znanja
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
 1. KROJAČ ŽENSKIH KOSTIMA- 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • SSS tekstilnog smjera ili KV krojač
 • 1 godina radnog staža
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih znanja i vještina
- Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja ženske krojačnice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
 1. MAJSTOR TONA – 2 izvršitelja
      UVJETI:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • znanje jednog stranog jezika
 • informatička pismenost
 • 3 godine radnog staža
 • poznavanje glazbene partiture
 • poznavanje procesa video produkcije i postprodukcije
 • probni rad 3 mjeseca
 • opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.
Radni odnos zasniva se za jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, a za drugog na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
6. MANIPULANT U ODRŽAVANJU - POSPREMAČICA- 1 izvršitelj
 
UVJETI:
           -NSS
           - probni rad 1 mjesec
           - Opis radnog mjesta: obavlja poslove dopremanja sanitarne opreme u sve prostore Kazališta, obavlja poslove doprema potrebnog sanitarnog materijala za održavanje te održavanje grobnih mjesta Kazališta, obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore Kazališta, obavlja sve stručne poslove po nalogu Voditelja manipulanata u održavanju i Voditelja odjela.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom
obrazovanju.
 
7. BRAVAR – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
         -SSS, KV bravar
         -probni rad 2 mjeseca
         -provjera zahtijevanih vještina
         -Opis radnog mjesta: samostalno izvodi sve bravarske radove za scensku proizvodnju i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu radi na održavanju, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
8. SKLADIŠTAR  KAZALIŠNE REKVIZITE – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
         -SSS
         -dozvola za rukovanje oružjem i izvođenje scenskih efekata pucnja
         -probni rad 2 mjeseca
         -provjera zahtijevanih vještina i znanja

-Opis radnog mjesta: radi sve poslove vezane uz rekvizitu i scenske efekte, vodi skladište rekvizite, po nalogu radi na pozornici, održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom
obrazovanju i preslik dozvole za rukovanje oružjem i izvođenje scenskih efekata pucnja
 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
Objava, 21.4.2021.