Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
 1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • 3 godine radnog staža
 • znanje jednog stranog jezika
 • poznavanje programa za crtanje autoCAD
 • probni rad 6 mjeseci
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
 • preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene),
 • preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD  (ili prijepis ocjene)
 
2. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
 • 3 godine radnog staža
 • znanje jednog stranog jezika,
 • informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)
 • razvijene organizacijske i komunikacijske vještine
 • probni rad 3 mjeseca

Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
 • ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslik diplome o završenom školovanju
 • preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)
 • preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene)
 
3. BRAVAR – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • SSS, KV bravar
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih vještina

Opis radnog mjesta: samostalno izvodi sve bravarske radove za scensku proizvodnju i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu radi na održavanju, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom
obrazovanju.
 
 1. SPECIJALIST ZA EKONOMSKE POSLOVE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • Završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije
 • 3 godine radnog staža
 • znanje jednog stranog jezika
 • informatička pismenost
 • certifikat iz područja javne nabave
 • probni rad 3 mjeseca
 • radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: odgovoran je za nabavu materijala i usluga, organizira, vodi i nadzire poslove bagatelne nabave, izrađuje potrebne izračune troškova, analizira i prati dinamiku troškova predstava, dostavlja ponude na plaćanje te komunicira s dobavljačima, dostava istih skladištaru na daljnje zaprimanje te povrat primki sa kompletiranom dokumentacijom, nabavlja, vodi i kontrolira obračun ručnog kupa za nabavku sitnih potreba, obračunava utrošeni materijal po predstavama, vodi evidenciju izvršenih obveza, obavlja sve poslove vezane za uvoz materijala i posudbe te ih evidentira, sudjeluje u pripremi dokumentacije te vodi zapisnik u postupcima javne nabave, u odsutnosti rukovoditelja službe zamjenjuje istog, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu rukovoditelja službe i uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
 • ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku diplome o završenom školovanju
 • preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene)
 • preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)
 • preslik važećeg certifikata iz područja javne nabave.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
Objava, 9.6.2021.