Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Znanstvene knjižnice Zadar

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19) i članka 36. i 37. Statuta Znanstvene knjižnice, Upravno vijeće Znanstvene knjižnice Zadar, na 5. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2021. godine, raspisuje
  
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Znanstvene knjižnice Zadar
  
Za ravnatelja Znanstvene knjižnice Zadar mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni  
  studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, 
- položen stručni knjižničarski ispit, 
- najmanje pet (5) godina rada u knjižnici, 
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

 Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
- prijedlog četverogodišnjeg plana rada
- dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu 
- dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova  
  koju je kandidat obavljao (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-
  radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje) 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od 30 dana
  od dana objave ovog natječaja)
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te
   korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog
   natječaja.  

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Zadra na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja“ poštom ili neposrednom dostavom na adresu: Znanstvena knjižnica Zadar, Ante Kuzmanića 3, 23000 Zadar.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.  
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Zadržava se pravo poništenja natječaja.
 
 Upravno vijeće Znanstvene knjižnice Zadar

Objava, 9.7.2021.