Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
  1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, studij prava – diplomirani pravnik
  • znanje najmanje jednog stranog jezika
  • informatička pismenost
  • pravosudni ispit
  • da se ne nalazi pod istragom
  • probni rad 6 mjeseci
  • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: informira i savjetuje Kazalište kao poslodavca o svim pravima i obvezama iz radnih odnosa, po nalogu rukovoditelja službe/ili Uprave sastavlja Ugovore i Odluke te obavlja ostale pravne poslove, kontrolira zakonitost rada Kazališta, zamjenjuje rukovoditelja službe prilikom njegove odsutnosti, prati propise iz svog djelokruga rada, izrađuje Ugovore za potrebe kadrovske službe, obavlja i ostale poslove iz područja rada po nalogu rukovoditelja službe ili Uprave.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome,
- preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o nekažnjavanju
- preslik potvrde o položenom pravosudnom ispitu
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Objava, 26.4.2021.