Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Zagrebu

„Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18) i suglasnosti Ministarstva kulture  i medija Republike Hrvatske od 13. listopada 2021. (KLASA: 112-01/21-01/0735 URBROJ: 532-02-01/1-21-02), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnatelj Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika:

1. Pomoćni radnik (m/ž) u Odjelu za ekonomsko-financijske poslove - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena)

Uvjeti:
- NSS ili osnovna škola;
- jedna godina radnog iskustva;
 
Kandidati su dužni priložiti:
- pisanu prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
- životopis
- dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s podacima iz matične evidencije

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte).
Izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora.
Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata.
 
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formale uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto - (navesti naziv radnog mjesta)“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Zagrebu“ 

                                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                                           Darko Rubčić, prof.

                                      arhivski savjetnik

Objava, 27.10.2021.