Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Muzejima Ivana Meštrovića - Galerija Meštrović Split

Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, članka 5. Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta, uz Suglasnost Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje na određeno vrijeme,  KLASA: 112-01/21-01/0621, URBROJ: 532-02-01/1-21-02 od 8. srpnja 2021. godine, objavljuje
 
 
 
N A T J E Č A J 
 
za zasnivanje radnog odnosa u Muzejima Ivana Meštrovića - Galerija Meštrović, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split za radno mjesto:
 
Voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova - 1 izvršitelj/ica – određeno vrijeme
 
UVJETI:                     
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, Pravni fakultet (VSS - dipl. iur./mag. iur.) ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
- najmanje pet godina radnog iskustva;
- znanje jednog svjetskog jezika;
- radne i organizacijske sposobnosti.

POSEBNI UVJETI:   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja i organiziranja rada

PREDNOST:
- radno iskustvo na poslovima izrade pravnih akata
 
PROBNI RAD: - 6 mjeseci
 
Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice), dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),  dokaz o radnom iskustvu (dokaz za ukupni radni staž: potvrda HZMO o radnom stažu ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana), potvrda prethodnog/ih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat obavljao (ili preslik ugovora o radu), dokaz o znanju stranog jezika (preslik svjedodžbe/indeksa/potvrda nadležne ustanove), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 3 mjeseca).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke prijavitelja (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku, te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan  je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu (osim dokumenata kojim dokazuje da ispunjava tražene uvjete javnog natječaja), priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo provođenja dodatnih testiranja i razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje i razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila, odnosno, kontakt broja ako kandidat nema e-mail. Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo da eventualno dodatno testiranje kandidata povjere Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti dostavu ovjerenih preslika.
 
Osobni podaci prijavitelja dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz priloga dostavljenih uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejima Ivana Meštrovića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja  koja se dostavlja svim kandidatima koja uključuje ime, prezime te struku, podatke o radnom stažu i vrsti poslova. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Ivana Meštrovića izdati potvrdu.
 
Prijava se podnosi u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.
 
Podnositelj prijave koji ne ispunjava uvjete ovog natječaja i koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu (prijava koja ne sadržava sve podatke i priloge određene ovim natječajem) ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj te se takva prijava neće razmatrati.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića www.mestrovic.hr u odjeljku  dokumenti i natječaji. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na internetskoj stranici www.mestrovic.hr.
 
 
 
      Muzeji Ivana Meštrovića
 Objava, 21. srpnja 2021.