Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Varaždinu

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnosti  Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/21-01/0027 Urbroj: 532-06-02-02/6-20-02) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada  Arhiva ravnatelj raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme

 1. Arhivski   tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica  u Varaždinu  - na određeno (zamjena do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta), puno radno vrijeme

Uvjeti:
- srednja stručna sprema (SSS) (upravni smjer ili gimnazija)
- položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara na način propisan Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita na prvom ispitnom roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu
- temeljna informatička osposobljenost i vještine

Ako se ne prijave kandidati (m/ž) s položenim stručnim ispitom za zvanje arhivski tehničar, u obzir dolaze kandidati (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima (poslovi obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva) o čemu je potrebno priložiti dokaz.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
-  podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivski tehničar (ako je kandidat položio ispit) ili dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva (potvrda i/ili preporuka poslodavca)
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Osobni podaci prikupljaju  se i obrađuju sukladno važećim propisima.
Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž)  koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Varaždinu, na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Varaždinu

Objava, 16.02.2021.