Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika u prodaji - arhivar - Gradsko kazalište lutaka Split

Temeljem članka 45. Statuta Gradskog kazališta lutaka, članaka 12. i 13. Pravilnika o radu, te čl. 5. Pravilnika o načinu rada i unutarnjem ustrojstvu, Gradsko kazalište lutaka objavljuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto STRUČNI SURADNIK U PRODAJI - ARHIVAR
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz probni rad do 6 mjeseci


I. Uvjeti:
-završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili završen preddiplomski sveučilišni studiji ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, kao i osoba koja je stekla VSS ili VŠS prema ranije važećim propisima, društvenog smjera
- jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
- stručne, radne, organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
- aktivno znanje engleskog jezika, B razina,
-poznavanje osnovnih računalnih programa,
- položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani (na radno mjesto može biti primljen i kandidat koji nema položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani, uz obvezu polaganja istog u roku od godinu dana od početka rada).
 
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju do 6 mjeseci.
 
II. Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti: životopis, kopiju osobne iskaznice, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (kopija), dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o znanju stranog jezika (dovoljna kopija indeksa), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je stručni ispit položen, kopija).
 
III. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
IV. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu: Gradsko kazalište lutaka, Tončićeva 1., 21 000 Split, s naznakom „za natječaj – stručni suradnik u prodaji- arhivar“.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
V. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Gradskom kazalištu lutaka da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
VI. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na provjeru sposobnosti i intervju.
 
VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. Natječajna dokumentacija vraća se na osobni zahtjev.
 
 
Objava: 26. siječnja 2021.
 
Ravnateljica GKL-a:
Marija Tudor