Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzej vučedolske kulture

Na temelju odredbi Statuta Muzeja vučedolske kulture, a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Muzeja vučedolske kulture, uz Suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske KLASA: 112-01/21-01/0736, 532-02-01/1-21-03, ravnateljica Muzeja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
radi popunjavanja radnog mjesta:
 
Recepcionar, 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme
 
 
Uvjeti:
 
- SSS, društvenog usmjerenja (gimnazija, upravna, birotehnička, ekonomska ili druga srodna struka);
- radno iskustvo na sličim poslovima;
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika;
- osposobljenost za rad na osobnom računalu u Windows radnoj okolini;

Probni rad: 2 mjeseca.
 
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
Kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 
  • Prijavu (molbu) na natječaj;
  • životopis;
  • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi);


napomena: ukoliko je priložena samo svjedodžba/diploma o stečenoj višoj/visokoj stručnoj spremi, bez dokaza o završenom srednjoškolskom obrazovanju, prijava će se smatrati nepotpunom;
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
  • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od datuma objave natječaja);
  • ispunjen obrazac suglasnosti za korištenje osobnih podataka (obrazac dostupan na web stranici Muzeja http://vucedol.hr/hr/pravo-na-pristup-informacijama/).
 
Navedeni se dokumenti dostavljaju u preslikama koje ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan predočiti dokumente u izvorniku.
 
Dostavljenu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će se podnositelji istih smatrati kandidatima u postupku.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu, i sve tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, dostaviti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koji se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, možete pronaći ovdje
 
Kandidati koji budu udovoljavali svim zatraženim formalnim uvjetima o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte, te pozvani na razgovor. Točan raspored termina razgovora bit će objavljen na mrežnim stranicama Muzeja.
 
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru u predviđenom terminu, smatrat će se da su odustali od svoje prijave, te više nemaju status kandidata u postupku.
 
Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja.
 
Muzej zadržava pravo u svakom trenutku poništiti Natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru.
 
Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja na adresu:
 
Muzej vučedolske kulture, Vučedol 252, 32 000 Vukovar, s naznakom „Za Javni natječaj – radno mjesto Recepcionar - NE OTVARATI“.
 

Muzej vučedolske kulture
Ravnateljica
Mirela Hutinec
Objava, 12.11.2021.