Poziv za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu restaurator/ica - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te sistematizaciji radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu te Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godinu od 12. studenog 2020., ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2020.
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
 
  1. Restaurator/ica - pripravnik/ica - 2 izvršitelja/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništva- probni rad 6 mjeseci
Stručni uvjeti:
 -  završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
Pored navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti: 1. Nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati su uz pisanu prijavu na javni poziv dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog poziva:
  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
U prijavi na javni poziv kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19) dužni su, uz prijavu na javni poziv, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na javni poziv kandidat daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima javnog poziva svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom „ZA JAVNI POZIV: Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva - restaurator“.

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Izabrani izvršitelji započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tijekom trajanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na pripravnički plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem službene web stranice Arheološkog muzeja u Splitu: www.armus.hr.
 
Arheološki muzej u Splitu
dr. sc. Ante Jurčević, ravnatelj

Objava, 16.11.2020.