Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Dubrovniku

Na temelju članka 12. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku (dalje DADU), a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/19-01/0852, Urbroj: 532-06-02-02/2-19-02) raspisuje se
 
N A T J E Č A J
Za prijem službenika u radni odnos u Državnom arhivu u Dubrovniku,
na radna mjesta:
 
  1. Arhivski tehničar  - 2  izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- srednja stručna sprema, društveno-tehničkog ili prirodnog usmjerenja
- položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara  (eventualno određeno tehničko usmjerenje), odnosno obveza polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
- temeljna osposobljenost za rad na računalu
 
  1. Arhivist  - 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme (zamjena privremeno odsutnog zaposlenika)
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i visoka stručna sprema VII/1, društvenog ili humanističkog usmjerenja
- stečeno stručno zvanje arhivist, odnosno obveza polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
- do 2 godine radnog iskustva u arhivskoj  struci
- sklonost istraživačkom i timskom radu
- aktivno znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika
- temeljna osposobljenost za rad na računalu
 
  1. Arhivist – 4 izvršitelj/ca na određeno vrijeme od 6 mjeseci (zbog povećanog opsega posla)
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i visoka stručna sprema VII/1, društvenog ili humanističkog usmjerenja
- stečeno stručno zvanje arhivist, odnosno obveza polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
- do 2 godine radnog iskustva u arhivskoj  struci
- sklonost istraživačkom i timskom radu
- aktivno znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika
- temeljna osposobljenost za rad na računalu
 
 
Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku, osim uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, koje se mora priložiti isključivo u izvorniku, slijedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a iz matične evidencije s podacima o radnom stažu ne stariji od 30 dana)
- uvjerenje o državljanstvu
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je stručni ispit položen
 
Na natječaju mogu ravnopravno sudjelovati i biti izabrani kandidati muškog i ženskog spola.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjenju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom pošiljkom ili izravno na urudžbeni zapisnik u Državnom arhivu u Dubrovniku,
na adresu: Državni arhiv u Dubrovniku, Svetog Dominika 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom «za natječaj», u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/171, 98/19) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.qov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Državni arhiv u Dubrovniku
 
Objava, 8.1.2020.