Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
1. VATROGASAC – 1 izvršitelj , za prijem u radni odnos na neodređeno     
         - probni rad 2 mjeseca
         - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.
 
UVJETI:
Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac
2. hrvatski državljanin
3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog  
    vatrogasca
4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost
5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
 • preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.
 • važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
 
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.
 

 
2. RUKOVODITELJ SLUŽBE MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU  - 1 izvršitelj

UVJETI: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ilispecijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
- 3 godine radnog staža u marketingu
- znanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost,
- razvijene komunikacijske vještine
- visoka razina pismenosti
- probni rad 6 mjeseci
Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, izrađuje marketinške strategije, strategije prodaje i razvoja publike te odgovara za provedbu istih, izrađuje aplikacije za fondove EU, osmišljava i predlaže Upravi prodajne modele, sponzorske modele, modele razvoja publike i privlačenja partnera. Pribavlja sponzore i donatore te odgovara za ispunjenje obveza prema njima. Koordinira i kontrolira poslove vezane uz sve oblike prodaje ulaznica i promociju predstava Kazališta. Upućuje obavijesti medijima o tjednom rasporedu predstava i drugih događanja u Kazalištu. Koordinira poslove vezane uz pripremu tiskanih, elektroničkih i multimedijalnih kazališnih izdanja i promotivnih materijala. Kontrolira i odgovoran je za namjensko korištenje odobrenih sredstava i nadzire troškove u sklopu odobrenog budžeta. Nadzire i odgovara za rad infocentra, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje službe. Radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima, šalje obavijesti pretplatnicima. Vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu Uprave.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- presliku diplome o završenom školovanju
- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)
 

3. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
    - 3 godine radnog staža
    - znanje jednog stranog jezika,
    - informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili         archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)
    - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine
    - probni rad 3 mjeseca
    - Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslik diplome o završenom školovanju
- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 

4. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj 

UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • 3 godine radnog staža
 • znanje jednog stranog jezika
 • poznavanje programa za crtanje autoCAD
 • probni rad 6 mjeseci
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje       
- preslik potvrde o poznavanju jednog jezika (ili prijepis ocjene),
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 

5. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - ALT- 2 izvršitelja
 
UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), u obvezi ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 42. Zakona o kazalištima
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome.                               
Obavezna audicija, održati će se 05.11.2020. u 16 sati.
 
 
6. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 2 izvršitelja 

UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), u obvezi ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 42. Zakona  o kazalištima.
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome.                              
 Obavezna audicija, održati će se 05.11.2020. u 15 sati.


7. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj 

UVJETI:
         - KV
         - provjera zahtijevanih vještina i znanja
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, probni rad 2 mjeseca.
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
 
8. POSLOVNI RAVNATELJ – POMOĆNIK INTENDANTICE - 1 izvršitelj 

UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz  područja društvenih znanosti
 • 3 godine radnog staža
 • znanje jednog stranog jezika
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata   Intendanta
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome,
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene).
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Za radno mjesto pod brojem 8, obavezno naznačiti: „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja - ne otvaraj.“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Objava, 2. listopada 2020.