Poziv za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu preparator/ica - Arheološki muzej Osijek

Sukladno Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2020. godinu od 12. studenoga 2020. godine Arheološki muzej Osijek raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
 
 1. Za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto: PREPARATOR - PRIPRAVNIK (Konzervatorsko- restauratorski odjel) u Arheološkom muzeju Osijek
 
(M/Ž) -1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme
 
 1. Uvjeti:
 
 • završeno srednje obrazovanje (SSS)
 • znanje rada na računalu
 • sklonost timskom radu
 
Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz mjera Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo iz nadležnosti HZZ za 2020. godinu: „Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.“.
 
 1. Uz prijavu treba priložiti:
 
 •    dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 •     domovnicu (preslika)
 •    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 •    životopis
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih
 • elektronički ispis staža iz HZMO-a
 
 1. Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Središnjeg državnog portala:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statutu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
 1. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Arheološki muzej Osijek, Trg Svetog Trojstva 2, 31000 Osijek, s naznakom „Natječaj za radno mjesto preparator-pripravnik“.
 
 1. Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o eventualnom testiranju ili usmenom razgovoru putem web stranice Arheološkog muzeja Osijek (www.amo.hr ), te o krajnjem rezultatu. Arheološki muzej Osijek dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Arheološki muzej Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
Arheološki muzej Osijek

 
Objava, 17.11.2020.