Natječaj za radno mjesto - Državni arhiv u Rijeci

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 15. rujna 2020. godine (klasa: 112-01/20-01/0635, urbroj: 532-02/1-20-02), Državni arhiv u Rijeci (dalje: DARI) raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– voditelj/ica računovodstva – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti za radno mjesto:
– preddiplomski stručni studij za računovod­stvo i financije i stečeno zvanje stručnog prvostupnika ekonomije bacc. oec. ili viša stručna sprema ekonomske struke odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
– tri godine radnog iskustva
– izražena sposobnost rada u informatičkom okruženju.

Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do šest mjeseci.

U skladu s čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koji se prijava podnosi. Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
– životopis
– osobna iskaznica (preslik)
– domovnica (preslik)
– dokaz o stručnoj spremi (ovjeren preslik)
– dokaz o radnoj sposobnosti (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije – ne starije od 30 dana)
– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik – ne starije od 30 dana),
– primjerene dokaze o informatičkoj osposobljenosti (preslike svjedodžbi, ispisa ocjena i/ili uvjerenja i certifikata o položenim tečajevima).

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća (osim diplome).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će usmenom razgovoru u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova. DARI pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da DARI, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza natječajnog postupka, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Rijeci, na adresu: Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto voditelj računovodstva«.
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Rijeci
 


Objava, 09.10.2020.