Poziv za zapošljavanje pripravnika - Državni arhiv u Splitu

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Splitu (dalje: Arhiv), sukladno Planu prijama pripravnika u sektoru kulture za 2020. (Tablica 1.) i odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada DAST-a, ravnateljica Arhiva raspisuje
 
J A V N I   P O Z I V
za prijam pripravnika (m/ž)
 
  • arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva,
 
  • arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme u Odjelu za informacijsko-dokumentacijske poslove     
        
Uvjeti:
- završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS) upravni smjer ili gimnazija
- temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office)
- Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
U prijavi na javni poziv potrebno je navesti:
- podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
- Uz pisanu prijavu na javni poziv potrebno je priložiti sljedeće preslike dokumentacije kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete poziva:
- životopis
- osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
- dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) Na javnom pozivu ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu je dužan/a priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene  prijave  te  osobe  koje   ne  ispunjavaju formalne uvjete poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv.
Odabir kandidata (m/ž) izvršit će se nakon provedenog razgovora s kandidatima (m/ž).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Splitu. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva i s naznakom: „Javni poziv za prijam pripravnika“ dostavljaju se Državnom arhivu u Splitu:
na adresu elektroničke pošte (administracija@das.hr ) ili osobno u Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, tijekom radnog vremena i isključivo uz prethodnu najavu (na broj telefona: 021/ 348-914) radi provođenja i utvrđivanja mjera suzbijanja epidemije.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
                                                          
Ravnateljica:
Marina Grgičević, prof.
 
Objava, 16.11.2020.