Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Muzejima Ivana Meštrovića - Galerija Meštrović

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, članka 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta te točke II. i III. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, muzejska ustanova Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split, raspisuje
 
 
N A T J E Č A J  
za zasnivanje radnog odnosa u Muzejima Ivana Meštrovića - Galerija Meštrović, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split za radno mjesto:
 
Voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova - 1 izvršitelj/ica – određeno vrijeme (zamjena za rodiljnji/roditeljski dopust)
 
 
UVJETI:                     
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, Pravni fakultet (VSS - dipl. iur./mag. iur.) ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198//03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17
- najmanje pet godina radnog iskustva
- znanje jednog svjetskog jezika
- radne i organizacijske sposobnosti
 
POSEBNI UVJETI:   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja i organiziranja rada
 
PREDNOST:
- radno iskustvo na poslovima izrade pravnih akata i zastupanje pravnih osoba pred pravosudnim tijelima
 
PROBNI RAD: - 6 mjeseci
 
Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice), dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),  dokaz o radnom iskustvu (dokaz za ukupni radni staž: potvrda HZMO o radnom stažu ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana), potvrda prethodnog/ih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat obavljao (ili preslik ugovora o radu), dokaz o znanju stranog jezika (preslik svjedodžbe/indeksa/uvjerenje nadležne ustanove), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda  za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 3 mjeseca)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku, te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan  je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu (osim dokumenata kojim dokazuje da ispunjava tražene uvjete javnog natječaja), priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo provođenja dodatnih testiranja i razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje i razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila, odnosno, kontakt broja ako kandidat nema e-mail. Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo da eventualno dodatno testiranje kandidata povjere Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti dostavu ovjerenih preslika.
 
Osobni podaci prijavitelja dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejima Ivana Meštrovića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja  koja se dostavlja svim kandidatima koja uključuje ime, prezime te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Ivana Meštrovića izdati potvrdu.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama s naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića www.mestrovic.hr u odjeljku važni dokumenti - natječaji. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na internetskoj stranici.
 
 
Muzeji Ivana Meštrovića
 
Objava, 13.3.2020.