Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14),  članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda i Suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme Ministarstva kulture Republike Hrvatske KLASA: 112-01/20-01/0179, URBROJ: 532-02/1-20-02 ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
na sljedećim radnim mjestima:
 
 
1. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom do šest (6) mjeseci, zamjena za nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Zagreb.
 
2. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE – 1 izvršitelj (m/ž) u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom do šest (6) mjeseci, zamjena za nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Zagreb.
 
3. LIKVIDATOR - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom do dva (2) mjeseca, zamjena za nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Zagreb.
 
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
SSS, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 
UVJETI - profil izvršitelja:.
 
Za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 3:
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
Kratak opis poslova:
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
 
uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili višeg stručnog savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove priprema, vrši provjeru te kontira i knjiži izvode, blagajnu, ulazne račune, obrađuje svu ostalu knjigovodstvenu i financijsku dokumentaciju i unosi je u sustav na način da se osigura praćenje troškova prihoda po nosiocima troška - radnim nalozima i izvorima financiranja; uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili voditelja Odjela procesuira dokumentaciju i unosi podatke u sustav za vođenje pomoćnih knjiga-analitičkih knjigovodstvenih evidencija dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti; uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili voditelja Odjela procesuira dokumentaciju i unosi u sustav podatke za vođenje pomoćnih knjiga-analitičkih evidencija financijske imovine i obveza; uz nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili višeg stručnog savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove usklađuje analitičke račune sa sintetičkim računovodstvom, prikuplja potrebne podatke i sudjeluje u izradi internih i eksternih financijskih izvještaja, prati financijsko-računovodstvene propise iz područja svog djelokruga rada, i drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
 
uz suradnju i nadzor stručnog savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili voditelja Odjela preuzima ulaznu  dokumentaciju za Financijsko-računovodstveni odjel, klasificira knjigovodstvene isprave od ostale poslovne dokumentacije, ostalu poslovnu dokumentaciju distribuira zaduženim osobama, knjigovodstvene isprave kontrolira s formalne, računske i suštinske strane (suštinska kontrola ove razine podrazumijeva obvezu provjere je li dokument temeljem kojega će biti izvršeno plaćanje valjano ovjeren i potpisan od strane nadležnih voditelja i ovlaštenih osoba koji svojim potpisima na likvidaturnom žigu jamče pravni temelj i visinu preuzete obveze te zakonito i namjensko trošenje sredstava);  vrši provjeru ispravnosti terećenja radnog naloga-nosioca troška, provjerava je li po računima za nabavu imovine utvrđen rukovatelj imovinom, temeljem obrađene i provjerene dokumentacije unosi podatke u module transakcijskog sustava POINT (modul likvidature; putnih naloga; ugovora i projekata), zaprima, obrađuje, čuva i daje na postupanje primljene i izdane vrijednosnice (mjenice, zadužnice, garancije i sl.) te vodi pomoćnu evidenciju primljenih i izdanih vrijednosnica, prati financijsko-računovodstvene propise iz područja svog djelokruga rada, i drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
 
preuzima ulaznu dokumentaciju za Financijsko-računovodstveni odjel i kontrolira sve knjigovodstvene dokumente s formalne, računske i suštinske strane što potvrđuje svojim potpisom (suštinsku kontrolu obavlja u smislu provjere je  li dokument ili račun valjano potpisan i da li je izvršeno terećenje nosioca troška sukladno sadržaju računa i ovjeri nadležnog voditelja programa); priprema likvidiranu dokumentaciju za plaćanje, odgovoran je za unos podataka u modul Likvidature, kontrolira da li je po računu za imovinu utvrđen rukovatelj imovinom, usklađuje i vodi računa o točnosti podataka vezanih uz analitička konta dobavljača te povezuje plaćanja predračun-račun, provodi naknadu kontrolu „vanjskih blagajni“, blagajničkih izvještaja i priloženih dokumenata temeljem kojih su izvršene isplate za izdvojene blagajne koje se vode u RO Osijek, Ludbreg, Split i Dubrovnik, kontrolira i likvidira putne naloge za inozemstvo, zaprima vrijednosne papire, vodi evidenciju primljenih i izdanih vrijednosnih papira i ažurno provodi mjere kontrole važnosti istih te ih po isteku roka vraća izdavatelju, usklađuje povjerene mu pomoćne knjige s Glavnom knjigom, prati relevantne propise, i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
  • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
  • posjedovanja vozačke dozvole (presliku vozačke dozvole)
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
  • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
  • radnog iskustva (presliku elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
  2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/1439/18, 32/20), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje inicijale, godinu rođenja i struku odabranog kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici http://www.h-r-z.hr.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb ili putem osobne dostave u Zagreb, Zmajevac 8.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __“ . (upisati redni broj radnog mjesta)
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se razgovor s kandidatima i/ili pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe razgovora s kandidatima i/ili pisane provjere znanja biti obaviješteni na mrežnoj stranici http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/natjecaji-za-radna-mjesta pet dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru s kandidatima i/ili pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Svi kandidati na natječaju bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti i/ili pregleda vida za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.
 
 
Hrvatski restauratorski zavod


Objava, 3.7.2020.