Natječaj za popunu radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta  
 
 
1. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - ALT- 1 izvršitelj
 
UVJETI:
  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
  • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima
  • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                              
  • Obavezna audicija, održati će se 14.04.2020.
 
2. RUKOVODITELJ SLUŽBE MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU 
    - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
         - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
         - 3 godine radnog staža u marketingu
         - znanje jednog stranog jezika,
         - informatička pismenost,
         - razvijene komunikacijske vještine
         - visoka razina pismenosti
         - probni rad 6 mjeseci
         - Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, izrađuje marketinške strategije, strategije prodaje i razvoja publike te odgovara za provedbu istih, izrađuje aplikacije za fondove EU, osmišljava i predlaže Upravi prodajne modele, sponzorske modele, modele razvoja publike i privlačenja partnera. Pribavlja sponzore i donatore te odgovara za ispunjenje obveza prema njima. Koordinira i kontrolira poslove vezane uz sve oblike prodaje ulaznica i promociju predstava Kazališta. Upućuje obavijesti medijima o tjednom rasporedu predstava i drugih događanja u Kazalištu. Koordinira poslove vezane uz pripremu tiskanih, elektroničkih i multimedijalnih kazališnih izdanja i promotivnih materijala. Kontrolira i odgovoran je za namjensko korištenje odobrenih sredstava i nadzire troškove u sklopu odobrenog budžeta. Nadzire i odgovara za rad infocentra, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje službe. Radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima, šalje obavijesti pretplatnicima. Vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu Uprave.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane
Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik
potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
Objava, 24.2.2020.