Natječaj za prijem zaposlenika na određeno vrijeme – Državni arhiv za Međimurje


Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada državnog arhiva za Međimurje, a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i suglasnosti Ministarstva kulture RH, Klasa: 112-01/20-01/0630; Urbroj: 532-02/1-20-02 od 14. rujna 2020. godine raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam zaposlenika na određeno vrijeme

I. Arhivist/arhivistica vanjske službe – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne djelatnice, puno radno vrijeme

II. Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili    društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– jedna godina radnog iskustva u struci
– položeni stručni ispit za zvanje arhivist na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci
– znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika
– sklonost istraživačkom i timskom radu – temeljna informatička osposobljenost i vještine

III. Uz prijavu treba priložiti:
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke za zvanje arhivist (preslika)
– domovnicu (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, (orginal)
– dokaz o radnoj sposobnosti (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije - ne starije od datuma objave javnog poziva )
– životopis

IV. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

V. Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

VI. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  (NN 121/17, dalje Zakon)  pozivaju se osobe iz članka 102 st. 1. - 3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

VII. Za kandidate koji su ispunili formalne uvjete izvršit će se usmeni razgovor. Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

VIII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

IX. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: „Natječaj za radno mjesto-arhivist vanjske službe“.

X. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 
Državni arhiv za Međimurje
                                                                                                           Jurica Cesar, ravnatelj
 
Objava, 7.10.2020.