Natječaj za popunu radnih mjesta - Državni arhiv u Zadru

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Zadru (dalje: Arhiv), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17) i suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 20. veljače 2020. godine (KLASA: 112-01/20-01/0069, URBROJ: 532-06-02-02/6-20-02) Državni arhiv u Zadru raspisuje

 
J A V N I   N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta
 

1. Arhivist – 1 izvršitelj/ica (vježbenik/ica) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme 

 
Uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - humanističkog ili društvenog smjera (polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika)
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika (talijanski, njemački, francuski, latinski, engleski)
 • probni rad 6 mjeseci
 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koji se prijava podnosi. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis
 • osobna iskaznica (preslik)
 • domovnica (preslik)
 • diploma (ovjereni preslik ili izvornik)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (izvornik - ne starije od 30 dana)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik - ne starije od 30 dana),
 • dokaz o znanju jednog i poznavanju drugog stranog jezika (preslika indeksa ili potvrde škole stranih jezika)
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća (osim diplome). Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom testiranju. O načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice DAZD  www.dazd.hr, najmanje pet dana prije testiranja. DAZD pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Podnošenjem prijave na natječaju, kandidati su izričito suglasni da DAZD, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zadru , na adresu: Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića 1, 23000 Zadar s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto arhivist – vježbenik “. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

 
Objava: 11.03.2020.