Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14),  članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, Suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske KLASA: 112-01/20-01/0179, URBROJ: 532-02/1-20-02 i Odluke o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja URBROJ: 6922-10-721-320-DM-20 ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje

 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
na sljedećim radnim mjestima:
 
 
1. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom do šest (6) mjeseci, zamjena za nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Zagreb.
 
2. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE –  1 izvršitelj (m/ž) u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom do šest (6) mjeseci, zamjena za nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Zagreb.
 
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
 
UVJETI - profil izvršitelja:.
 
Za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2:
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
Kratak opis poslova:
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
 
uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili višeg stručnog savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove priprema, vrši provjeru te kontira i knjiži izvode, blagajnu, ulazne račune, obrađuje svu ostalu knjigovodstvenu i financijsku dokumentaciju i unosi je u sustav na način da se osigura praćenje troškova prihoda po nosiocima troška - radnim nalozima i izvorima financiranja; uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili voditelja Odjela procesuira dokumentaciju i unosi podatke u sustav za vođenje pomoćnih knjiga-analitičkih knjigovodstvenih evidencija dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti; uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili voditelja Odjela procesuira dokumentaciju i unosi u sustav podatke za vođenje pomoćnih knjiga-analitičkih evidencija financijske imovine i obveza; uz nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili višeg stručnog savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove usklađuje analitičke račune sa sintetičkim računovodstvom, prikuplja potrebne podatke i sudjeluje u izradi internih i eksternih financijskih izvještaja, prati financijsko-računovodstvene propise iz područja svog djelokruga rada, i drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
 
uz suradnju i nadzor stručnog savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili voditelja Odjela preuzima ulaznu  dokumentaciju za Financijsko-računovodstveni odjel, klasificira knjigovodstvene isprave od ostale poslovne dokumentacije, ostalu poslovnu dokumentaciju distribuira zaduženim osobama, knjigovodstvene isprave kontrolira s formalne, računske i suštinske strane (suštinska kontrola ove razine podrazumijeva obvezu provjere je li dokument temeljem kojega će biti izvršeno plaćanje valjano ovjeren i potpisan od strane nadležnih voditelja i ovlaštenih osoba koji svojim potpisima na likvidaturnom žigu jamče pravni temelj i visinu preuzete obveze te zakonito i namjensko trošenje sredstava);  vrši provjeru ispravnosti terećenja radnog naloga-nosioca troška, provjerava je li po računima za nabavu imovine utvrđen rukovatelj imovinom, temeljem obrađene i provjerene dokumentacije unosi podatke u module transakcijskog sustava POINT (modul likvidature; putnih naloga; ugovora i projekata), zaprima, obrađuje, čuva i daje na postupanje primljene i izdane vrijednosnice (mjenice, zadužnice, garancije i sl.) te vodi pomoćnu evidenciju primljenih i izdanih vrijednosnica, prati financijsko-računovodstvene propise iz područja svog djelokruga rada, i drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
  • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
  • posjedovanja vozačke dozvole (presliku vozačke dozvole)
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima:
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA
%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
  2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje inicijale, godinu rođenja i struku odabranog kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici http://www.h-r-z.hr.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb ili neposredno na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Zmajevac 8, Zagreb.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __“ (upisati redni broj radnog mjesta).
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
 
S kandidatima provest će se razgovor s kandidatima i/ili pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe razgovora s kandidatima i/ili pisane provjere znanja biti obaviješteni na mrežnoj stranici http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/natjecaji-za-radna-mjesta pet dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru s kandidatima i/ili pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Svi kandidati na natječaju bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda, a troškove snosi Hrvatski restauratorski zavod. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidat.
 
 
Hrvatski restauratorski zavod
Ravnateljica
dr. sc. Tajana Pleše
 
Objava, 9.9.2020.