Natječaj za radna mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta  
 
1. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj     
 
UVJETI:
         -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,
         - 1 godina radnog staža
          - probni rad 2 mjeseca
         - provjera zahtijevanih znanja i vještina
         - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
2. VODITELJ KAZALIŠNE BRAVARIJE – 1 izvršitelj    
 
UVJETI:
         - SSS, VKV bravar
         - 3 godine radnog staža
         - probni rad 2 mjeseca
         - provjera zahtijevanih vještina
         - varilački atest
         - Opis radnog mjesta: organizira, vodi i nadzire rad u bravariji prema zahtjevima voditelja odjela i scenografa, samostalno izvodi sve bravarske radove za scenu i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu prisustvuje tehničkim pokusima, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje, vodi evidenciju o potrošnji materijala po pojedinačnom elementu scenografije s ciljem izrade izračuna obračuna pojedinačne predstave.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.


3. MANIPULANT U TRANSPORTU- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • NSS, osnovna škola
 • probni rad 1 mjesec
Opis radnog mjesta: utovaruje, istovaruje i uskladištava scensku opremu, obavlja sve stručne, ostale transportne poslove po nalogu predradnika i voditelja.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom školovanju.
 

4. KROJAČ MUŠKIH KOSTIMA- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS tekstilnog smjera ili KV krojač
 • 1 godina radnog staža
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih znanja i vještina
           - Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.
 

5. ASISTENT SCENOGRAFA - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
    - završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
    - znanje jednog stranog jezika,
    - informatička pismenost -  znanje rada u programima (autoCAD ili archiCAD)
    - probni rad 3 mjeseca
    - Opis radnog mjesta: asistira scenografima, razrađuje dokumentaciju za predstave, prisustvuje predaji skica, mjeraćim, tehničkim i generalnim pokusima, izrađuje makete, tlocrte za tehničke, mjeraće i ostale pokuse na pozornici, razrađuje postavu scenografije za gostovanja i po nalogu zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje za pokuse na pozornici, razrađuje postavu scene za gostovanja i po nalogu zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje, obavlja svu ppotrebnu pripremu za svoju djelatnost, nakon premijere izrađuje "dosje" predstave sa svim podacima, po nalogu voditelja scenske proizvodnje dežura na predstavi ili događanjima Kazališta, obavlja i ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 

6. VLASULJAR - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
     - SSS frizer
     - probni rad 2 mjeseca
     - provjera zahtijevanih znanja i vještina
    - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
 
7. VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE – 1 izvršitelj    
 
UVJETI:
         - SSS, KV vozač
         - 5 godina radnog staža
         - probni rad 2 mjeseca
         - vozačka dozvola B kategorije
         - Opis radnog mjesta: koordinira s ostalim službama i direkcijama poslove prijevoza i dostave, upravlja službenim vozilom za potrebe prijevoza osoblja kazališta po nalogu Intendantice, prevozi goste po nalogu Intendantice, po potrebi vozi na službena putovanja djelatnike i goste Kazališta po nalogu Intendantice, obavlja poslove dostave, obavlja ostale poslove iz područja po nalogu Uprave.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole.


8. MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj
       UVJETI:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • znanje jednog stranog jezika
 • informatička pismenost
 • 3 godine radnog staža
 • poznavanje glazbene partiture
 • poznavanje procesa video produkcije i postprodukcije
 • probni rad 3 mjeseca
 • opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
          Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
 Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
 
Objava, 7.1.2020.