Natječaj za prijam zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme - Državni arhiv u Šibeniku

Na temelju suglasnosti Ministarstva kulture za zapošljavanje na određeno vrijeme (klasa: 112-01/20-01/0592 urbroj: 532-02/1-20-02 od 20. srpnja 2020.) i čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada DAŠI ravnateljica Arhiva raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme
 
1. arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena do povratka zaposlenika s bolovanja), puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
- srednja stručna sprema (SSS) (upravni smjer ili gimnazija)
- položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita na prvom ispitnom roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu
- temeljna informatička osposobljenost i vještine
Ako se ne prijave kandidati (m/ž) s položenim stručnim ispitom za zvanje arhivski tehničar, u obzir dolaze kandidati (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima (poslovi obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva) o čemu je potrebno priložiti dokaz.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
-  podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivski tehničar (ako je kandidat položio ispit) i/ili dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva (potvrda i/ili preporuka poslodavca)
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat (m/ž)  koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju  formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Odabir kandidata (m/ž) izvršit će se nakon provedenog usmenog razgovora s kandidatima (m/ž).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Šibenik, na adresu: Državni arhiv u Šibeniku, Velimira Škorpika 6/A, 22000 Šibenik s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Šibeniku
 
Objava, 19.8.2020.