Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  
  
 1. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj     
 
UVJETI:
         -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,
         - 1 godina radnog staža
          - probni rad 2 mjeseca
         - provjera zahtijevanih znanja i vještina
         - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.
 

2.  VLASULJAR - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
     - SSS frizer
     - probni rad 2 mjeseca
     - provjera zahtijevanih znanja i vještina
    - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
 1. MASKER- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS kozmetičar ili škola primijenjene umjetnosti
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih znanja i vještina
           - Opis radnog mjesta: Obavlja sve maskerske, šminkerske i po nalogu vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
 1. ZAMJENIK VOĐE DIONICA DRUGIH VIOLINA - 1 izvršitelj
UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, a do povratka djelatnice s bolovanja. 
  Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome. 
  Obavezna audicija, održati će se 11.03.2020. u 11:00 sati u velikoj pokusnoj dvorani HNK Zagreb.
Opis radnog mjesta: prema nalogu vođe dionice mijenja istoga, sjedi na jednom od prva dva pulta, norma: 20 termina mjesečno.
 
          Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (s iznimkom za radno mjesto br. 4 za što se prijave mogu predati najkasnije do 03.03.2020.) na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
                                 
 
 
                                                        Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 

Objava, 18.2.2020.