Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja - Hrvatski restauratorski zavod

Na temelju članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda donosi sljedeću

 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja
 
I.
Obustavlja se postupak provedbe Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom restauratorskom zavodu objavljen u NN 100/20 dana 9. rujna 2020. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijsko planiranje i izvještavanje u Financijsko-računovodstvenom odjelu Službe financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom do šest (6) mjeseci, zamjena za nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Zagreb.
 
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Obrazloženje
 
Nakon provedene pisane provjere znanja za radno mjesto pod rednim brojem 2. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijsko planiranje i izvještavanje, jedan kandidat je ostvario dovoljan broj bodova na pisanoj provjeri znanja te je bio pozvan na usmeni razgovor. Nakon provedenog usmenog razgovora kandidat je izjavio da povlači svoju prijavu zbog osobnih razloga. Temeljem navedenog odlučeno je kao u izreci.
 
 
R a v n a t e l j i c a:
dr. sc. Tajana Pleše