Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
 
 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta
 
 
 1. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - ALT- 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.
Obavezna audicija, održati će se 24.04.2020.
 
 
 1. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 2 izvršitelja
 
UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima.
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.
 • Obavezna audicija, održati će se 24.04.2020.
 
 
 1. MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • SSS, KV bravar
 • 3 godine radnog staža
 • varilački atest
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja
 • probni rad 2 mjeseca
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.
 
 
 
                              
 1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • 3 godine radnog staža
 • znanje jednog stranog jezika
 • poznavanje programa za crtanje autoCAD
 • probni rad 6 mjeseci
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jezika (ili prijepis ocjene) preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
 
 1. POSLOVNI RAVNATELJ – POMOĆNIK INTENDANTICE - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz  područja društvenih znanosti
 • 3 godine radnog staža
 • znanje jednog stranog jezika
 • probni rad 6 mjeseci
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik potvrde o poznavanju jezika (ili prijepis ocjene).
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.
Za radno mjesto pod brojem 5, obavezno naznačiti: „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja - ne otvaraj.“
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
18.3.2020.