Natječaj za prijem zaposlenika - Državni arhiv u Zagrebu

„Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18) i suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 13. siječnja 2020. (KLASA: 112-01/19-01/0842 URBROJ: 532-06-02-02/6-20-03), a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/16, 50/17, 37/18, 71/18 i 91/18), Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnatelj Arhiva raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ

za prijem zaposlenika:

1. arhivist (m/ž) u II. odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
 
- Završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima  koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
– jedna godina radnog iskustva u struci
- znanje jednog stranog jezika
-  informatička osposobljenost i vještine
Poseban uvjet:
- položen stručni ispit za zvanje arhivist
 
2. arhivski tehničar (m/ž) u Odjelu za dokumentacijsko informacijske poslove- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s polovicom radnog vremena (zamjena za djelatnicu s pravom na rad s polovicom punog radnog vremena)

Uvjeti:
- SSS, društvenog ili ekonomskog usmjerenja;
- znanje i vještina rada na računalu;
- poznavanje jednog svjetskog jezika;
- jedna  godina radnog iskustva;
Poseban uvjet:
- položen stručni ispit za arhivskog tehničara           
 
 
3. portir - čuvar (m/ž) u Odjelu za ekonomsko financijske poslove- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (rad u tri smjene)
 
Uvjeti:
- SSS, tehničkog usmjerenja
- tri godine radnog iskustva;
- osposobljenost za rad na računalu
 
 
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma, odnosno svjedodžba)
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s podacima iz matične evidencije
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod 1. i 2. (za arhivistu, odnosno arhivskog tehničara), ukoliko je ispit položen

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.
O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kandidati će biti obaviješteni putem službene stranice Državnog arhiva u Zagrebu; www.daz.hr, namjanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
O vremenu testiranja, kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, elektroničkom poštom, najmanje pet dana prije testiranja.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte).
Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata.
 
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto - (navesti naziv radnog mjesta)“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Zagrebu“
 
 

 
                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                     Darko Rubčić, prof.

                      arhivski savjetnik
 

Objava, 7.10.2020.