Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Rijeci

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 29/97, 47/99 i 35/08), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/2018), sukladno članku 19. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ


za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Rijeci.

Uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
– tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja
– položen stručni ispit iz arhivske struke
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, za ravnatelja se može imenovati i kandidat koji nije položio stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na četiri godine.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje prilažu:
– životopis,
– dokaz o završenom studiju odnosno stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljen preslik),
– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Rijeci
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljen preslik),
– domovnicu (preslik),
– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana),
– dokaz o radnom iskustvu u arhivu ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju,
– uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (izvornik).
– popis stručnih ili znanstvenih radova.

Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Rijeci može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08, 69/17).
Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 odnosno: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20
DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na četiri godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Rijeci: Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka s naznakom: »Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
Državni arhiv u Rijeci

 
Objava, 17.1.2020.