Natječaj za prijam zaposlenika na određeno vrijeme - Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (URBROJ: 289-01-1-007-LB-18 od 28. ožujka 2018. godine) članaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17) te uz suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/20-01/0193, URBROJ: 532-02/1-20-02 od 15. lipanja 2020. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavljuje
 
N A T J E Č A J
za primanje u radni odnos na određeno vrijeme
 
Natječaj se raspisuje za radno mjesto: Tajnik/ca ustanove - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij - prava, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet),
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski)
 • radno iskustvo godinu dana ili više  na istim ili sličnim poslovima,
 • iskustvo u međunarodnim kontaktima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 
 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci:
 4. preslika radne knjižice i/ili elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije; i/ili
 5. potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili
 6. preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili
 7. preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili
 8. preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
 9. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
 10. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika i slično)
 11. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).
 
Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
 
Javni natječaj bit će objavljen putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-prizaposljavanju/403.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru da kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne, dužni su se odazvati na intervju (razgovor) od strane poslodavca o čijem održavanju će biti pravodobno obaviješteni.
Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR,
s naznakom: "Za javni natječaj''.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku te putem službene internetske stranice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr), sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine",  broj 25/13, 85/15).
 
 
R a v n a t e lj
dr. sc. Mladen Pešić
Objava, 23.7.2020.