Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dubrovačkog simfonijskog orkestra

Na temelju odredbi Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 5., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01 i 98/19) i odredbi članaka 31., 32. i 33. Statuta DSO-a, Upravno vijeće Dubrovačkog simfonijskog orkestra, temeljem svoje odluke broj: 3/XXVII od 31. srpnja 2020. godine, raspisuje
  
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dubrovačkog simfonijskog orkestra
 
Uvjeti:
 
- Državljanstvo Republike Hrvatske;
- Opća zdravstvena sposobnost;
- Visoka stručna sprema;
- Najmanje pet godina radnog iskustva;
- Stručne, radne i organizacijske sposobnosti;
 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
 
- Potvrdu o državljanstvu (original ili ovjereni preslik domovnice);
- Svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjereni preslik);
- Dokaz o radnom stažu ovjeren kod HZMO-a;
- Presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto, potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da se radi ili se radilo na odgovarajućim poslovima, s opisom posla i u kojem vremenskom razdoblju, radnu knjižicu i sl., a za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju);
- Program rada za četverogodišnje razdoblje;
- Životopis u kojem su istaknute stručne, radne i organizacijske sposobnosti;
 
Iznimno za ravnatelja/icu se može imenovati osoba koja nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža na odgovarajućim poslovima o čemu mora priložiti dokaz.
 
Mandat ravnatelja/ice je četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
 
Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na prijedlog Upravnog vijeća i po pribavljenom mišljenju umjetničkog osoblja ustanove, uz prethodno mišljenje nadležnog kulturnog vijeća.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku i Narodnim novinama, na adresu:
 
Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20 000 Dubrovnik, s naznakom "za natječaj - ravnatelj".
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Upravno vijeće
Dubrovačkog simfonijskog orkestra