Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/2018 i 123/2019 ) i suglasnosti Ministarstva kulture od 14. siječnja 2020. godine ( KLASA: 112-01/19-01/0928, URBROJ: 532-06-02-02/6-20-02), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto stručni suradnik za nabavu i održavanje, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
 
  • VŠS
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana organizacija i menadžment, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomije, ECTS BODOVI – 180,
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika u  govoru i pismu,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • vozačka dozvola “B” kategorije,
  • poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 
Prijavi je potrebno priložiti:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- domovnicu (preslik),
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
- preslika vozačke dozvole „B“ kategorije
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje su suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "Za natječaj stručni suradnik za nabavu i održavanje "
Trg Republike Hrvatske 6a
10000 Zagreb

Objava, 17.1.2020.