Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
1. VATROGASAC – 1 izvršitelj , za prijem u radni odnos na neodređeno    
 
 • probni rad 2 mjeseca
 • Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.
UVJETI:
Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
 1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac
 2. hrvatski državljanin
 3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog 
 4. vatrogasca
 5. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost
 6. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
 7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
 8. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
 • preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.
 • važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
 
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

 
 1.  RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj


UVJETI:
 • KV
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, probni rad 2 mjeseca.
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
 • preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
 1. UMJETNIČKI VODITELJ OPERNOG STUDIJA - 1 izvršitelj


UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij klavira ili dirigiranja
 • 3 godine radnog iskustva u glazbeno-scenskoj djelatnosti
 • probni rad 6 mjeseci
 • Opis radnog mjesta: priprema pjevače za izvođenje glavnih uloga u pripremi novih predstava, vodi studij ostalih uloga te skrbi o pravodobnoj raspodjeli studija na korepetitore, kontrolira muzički aspekt režijskih pokusa i vrši korekcije, nadzire rad korepetitora i pjevača, dirigira na pokusima, asistira dirigentima na pripremi i realizaciji produkcija, po nalogu ravnatelja direkcije dirigira predstave, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja direkcije.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o kazalištima
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
 • preslik diplome
 • potvrdu Ustanova u kojima je stečeno radno iskustvo s vremenom trajanja i opisom suradnje                              
 • Obavezna audicija održati će se 15.12.2020. u 14:00 sati.
 
 1. MANIPULANT U ODRŽAVANJU – 1 izvršitelj


UVJETI:
 • NSS
 • probni rad 1 mjesec
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta: - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

 
 1. PRVI PUHAČ – PRVA FLAUTA- 1 izvršitelj


UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij flaute.
 • Opis radnog mjesta: Svira i vodi sekciju flauti te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i druge instrumente iz obitelji flauti, norma 18 termina mjesečno.       
Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                              
Obavezna audicija, održati će se 18.12.2020. u 15:00 sati.  

 
 1.   MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj


UVJETI:
 • SSS, VKV bravar
 • 3 godine radnog staža
 • varilački atest
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja
 • probni rad 2 mjeseca
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.
 
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane
Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik
potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj
pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik važećeg certifikata iz područja javne nabave.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
Objava, 30.10.2020.