Natječaj za imenovanje umjetničkog voditelja/ice plesnog ansambla nacionalnog status - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članaka 40., 41. i 48. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ), članaka 13., 26. i 29. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO od 2. travnja 2013. godine i članka 2. Odluke o izmjenama Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO od 29. siječnja 2016. godine, Upravno vijeće Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje umjetničkog voditelja/ice plesnog ansambla nacionalnog statusa , 1 izvršitelj/ica na razdoblje od četiri godine


Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili iz umjetničkog područja,
- najmanje 5 godina radnog iskustva u području folklorne djelatnosti,
- koristi se barem jednim svjetskim jezikom u govoru i pismu.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
- domovnicu (preslika),
- dokaz o 5 godina radnog iskustva u području folklorne djelatnosti (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu u području folklorne djelatnosti ili druge odgovarajuće javne isprave ili potvrde iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina u području folklorne djelatnosti),
- dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika),
- prijedlog plana umjetničkog rada Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Umjetničkog/u voditelja/icu plesnog ansambla nacionalnog statusa imenuje Upravno vijeće na vrijeme od četiri godine.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje su suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Zainteresirani kandidati/kinje mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj umjetnički voditelj/ica Ansambla LADO"
Trg Republike Hrvatske 6a
10 000 Zagreb
 
    
    
Upravno vijeće
                                                                                  Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO


 
 
Objava, 06. veljače 2020.