Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/2018, 123/19 i 66/20), Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija od 31. srpnja 2020. godine (KLASA: 112-01/20-01/0594, urbroj: 532-02/1-20-03), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6 a,  raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
 
za radno mjesto plesač-pjevač Ansambla LADO, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
 
- SSS,
- plesno i pjevačko iskustvo,
- položena audicija.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- dokaz o stečenom plesnom i pjevačkom iskustvu,
- domovnicu (preslika),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Kandidati mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete izbor se može obaviti na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem testiranja i razgovora (intervju).
 
Radni odnos zasniva se temeljem ugovora o radu, a na temelju uspješno položene audicije temeljem koje se utvrđuje odgovaraju li stručne i umjetničke sposobnosti prijeko potrebitim zahtjevima koji se traže za rad na određenom radnom mjestu za koje se kandidat prijavio.
 
U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od prijave na natječaj.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Kandidat/kinje koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i zakonskim propisima.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
 
Zainteresirani kandidati/kinje mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom:
"za natječaj plesač pjevač Ansambla LADO – na neodređeno vrijeme"
Trg Republike Hrvatske 6 a
10000 Zagreb
 
                                                                               
Ravnateljica 
Ileana Jurin Bakotić
Objava, 19.8.2020.