Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Gradska knjižnica Zadar

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjičničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Gradske knjižnice Zadar, ravnateljica Knjižnice, dana 30. lipnja 2020. godine, donosi
 
ODLUKU o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar
na sljedećim radnim mjestima:
 
1. Diplomirani knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme (1 godina) za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca
2. Knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme (1 godina) za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca
3. Pomoćni knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme (1 godina) za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
4. Domar - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
5. Spremačica - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1:
1. Diplomirani knjižnićar: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnost i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2:
2. Knjižničar: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički dodiplomski stručni studij ili VSS, stečeno stručno zvanje knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3:
3. Pomočni knjžiničar: - završena četverogodišnja srednja škola - stečeno stručno zvanje pomočnog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4:
4. Domar: - srednja strudna sprema (SSS), elektro-tehničkog ili tehničkog usmjerenja - položen ispit za održavanje centralnog grijanja - položen ispit za vozača motornog vozila ("C" kategorija)
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 5:
5. Spremačica - završena osnovna škola
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
- dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata koji se prijavljuje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je dostavljena u roku i na propisani način. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznice na posebne propise su:
 
 
Kako bi ostvarilo pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz o nezaposlenosti izdan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog natječaja.
 
Prijave se podnose poštom ili neposredno dostavom na adresu, Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, 21000 Zadar s naznakom,,Natječaj za radno mjesto", uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica Zadar kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
 
Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture RH i mrežnim stranicama Gradske knjižnice.
 
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte dostavljene u prijavi i službene web stranice Gradske knjižnice https://www.gkzd.hr/sluzbene-informacije/natjecaji. 

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Zadržava se pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
 
Gradska knjižnica Zadar


Objava, 1.7.2020.